Kázání

DVANÁCTKA

úvod

Dvanáctka je soubor dvanácti prorockých knih, které v našich Biblích známe jako „Malí proroci“. Jaký je význam této knihy (knih) a má je církev ve 21. století číst? Při letmém pročtení nám připadá, že všechny tyto knihy mají za cíl vyděsit co nejkreativnějším popisem přicházejícího Božího soudu. Lidé hřeší a zaslouží si trest, Dvanáctka informuje o tom, jak tento Boží trest bude vypadat.

Hlubší pohled ovšem poodhalí něco jiného. Ano, popis soudů a trestů zabírá velkou část těchto textů. Na důležitých místech se ale objevují slova o naději. Slova o přicházející Boží záchraně, přicházející Boží vládě a o přicházejícím Božím zaslíbeném králi – Mesiáši. Jednotlivé knihy ve Dvanáctce jsou naskládány tak, aby se skromná zvěst o naději rozsvítila jako malá světélka ve tmě lidského hříchu a zaměřila tak čtenářovu mysl na budoucnost. Cílem Dvanáctky je tedy zpráva o Boží lásce k jeho lidu Izraeli i k ostatním národům, vybídnutí k pokání a navrácení se k Hospodinu a výzva k očekávání Bohem zaslíbeného Mesiáše, který „v posledních dnech” nastolí vládu míru pro všechny, kdo mu patří.

Ježíš na několika místech v evangeliích jasně řekl, že starozákonní Písma jsou o něm (např. Jan 5:39, Lukáš 24:27 a 44). Starozákonní proroci očekávali Mesiášův příchod a rozjímali nad Písmem – především nad Tórou (kniha Mojžíšova). Naše situace je v mnohém podobná. Žijeme sice po prvním příchodu, Ježíš Kristus po svém nanebevzetí poslal Ducha svatého, díky kterému můžeme zakoušet přítomnost Boží každý den osobně a obzvláště silně pak kdykoli, když se sejde jeho tělo – církev. Ovšem do doby jeho druhého příchodu na něj máme očekávat a máme rozjímat nad slovy Písma – tedy i Starého zákona – dnem i nocí. Čím víc ho budeme na stránkách Bible poznávat, tím více nás bude Duch svatý proměňovat do podoby Božího Syna. To jsou některé z důvodů, které nás vedou ke společnému rozjímání nad knihou Dvanácti. Připojte se k nám v neděli od 17 hodin ve Starém Pelhřimově nebo online.

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00