O Nás

Chcete se dozvědět více o tom

Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina následovníků Ježíše Krista, které Bůh přijal do své rodiny. Není to ale díky našim kvalitám a schopnostem, ani pro naše dobré a morální chování. Je to jenom díky velké lásce, kterou Bůh ukázal člověku. Bůh nás tak miluje, že obětoval vlastního Syna, Ježíše Krista, na kříži. Touto obětí zaplatil za naše hříchy a nabízí odpuštění a možnost osobního vztahu s Ním každému, kdo tuto oběť přijme, požádá o odpuštění hříchů a stane se Ježíšovým následovníkem. Nic jsme k tomu nemohli přidat, ničím jsme se sami nemohli Bohu zalíbit, jen jsme zcela zdarma přijali Jeho úžasný dar. Našeho Zachránce, Ježíše Krista, chceme poslouchat a žít podle Jeho učení nejen při bohoslužbách, ale v každou chvíli našich životů – v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole i mezi našimi přáteli.

ČEMU VĚŘÍME

NA ČEM STAVÍME NAŠI VÍRU

Základem naší víry je Ježíš Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, aby lidem nabídl odpuštění, záchranu, smysl života na Zemi a budoucí věčný život v Jeho přítomnosti.

Věříme, že Bible je Boží slovo a Bůh se skrze tuto knihu člověku dává poznat. Věříme, že celá Bible, Starý a Nový zákon, je Bohem vdechnutá, v původních rukopisech bezchybná a je dokonalým zjevením Boží vůle ke spáse lidí a konečnou autoritou křesťanské víry a života.

Věříme v jediného Boha, který je ve své moudrosti a moci Stvořitelem všeho. Je dokonalý ve své všemohoucnosti a vševědoucnosti, zná všechny věci minulé, přítomné i budoucí. Věčně existuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý.

Věříme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ve stavu nevinnosti. Člověk skrze svou svobodnou volbu zhřešil proti Bohu a tím přivedl na lidstvo zatracení.

Věříme, že Ježíš Kristus se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem. Byl počat Duchem svatým a narodil se z panny Marie podle starozákonních Písem. Jeho dokonalá a bezhříšná oběť nabízí člověku odpuštění hříchů a osobní vztah s Bohem. Jeho fyzické vzkříšení pak dává naději na vzkříšení a věčný život všem Jeho následovníkům.

Věříme, že církev je společenství všech, kdo věří v Ježíše Krista jako Spasitele (Zachránce) a byli znovuzrozeni skrze Ducha Svatého. Věříme, že Kristus ustanovil dvě nařízení pro místní církev: křest věřících a večeři Páně.

Evangelium

Vyznání víry

Bible

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

LIDÉ

PASTOŘI

VLADISLAV DONÁT

PASTOR

MILAN PÍŠ

PASTOR